INVESTING IN TOMORROW,
EMPOWERING TODAY

มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทยเป็นองค์กรการกุศลที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและมีคุณค่าด้วยโครงการต่างๆในการเสริมสร้างพลังเยาวชน และอนุเคราะห์คนด้อยโอกาส
Read More

โครงการการศึกษา และสถานศึกษา

เราช่วยเหลือโรงเรียนที่ยากจน และขาดแคลนทั่วประเทศไทย ทั้งในชนบทและในเมือง โดยจัดค่ายภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการศึกษาต่างๆ... อ่านเพิ่มเติม

ฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

เราให้ความช่วยเหลือที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการเป็นประจำ บ้านสำหรับเด็กสาวจากประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านบางแห่ง ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการปฏิบัติมิชอบรูปแบบต่างๆ... อ่านเพิ่มเติม

การอนุเคราะห์คนด้อยโอกาส

เราให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์บ้านเด็กกำพร้า บ้านคนพิการ และสถานสงเคราะห์ต่างๆ โดยการบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น เช่น อาหาร เสื้อผ้า อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องใช้อนามัยต่างๆ... อ่านเพิ่มเติม

การบรรเทาภัยพิบัติ

เราตอบรับการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติทันทีด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ไอแคร์เข้าพื้นที่ช่วยทำความสะอาด และฟื้นฟูสถานที่ให้กลับเป็นปกติโดยเร็ว... อ่านเพิ่มเติม

การเยี่ยมเยียนโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่ของเราทำโปรแกรมดนตรีบำบัดในโรงพยาบาลหลายแห่ง รวมทั้งโชว์ตัวตลก และกิจกรรมอื่นๆ ที่ให้ความช่วยเหลือในช่วงการบำบัดรักษา และนำความสุข มอบกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย... อ่านเพิ่มเติม

สื่อสารด้วยดนตรี

การเล็งเห็นพลังของดนตรีในคนรุ่นนี้ คุณคริสตี้ กิ๊บสัน ซึ่งเป็นฑูตสันถวไมตรี ของมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทยและเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในวงการลูกทุ่งไทย... อ่านเพิ่มเติม

ผู้อุปการะของเรา