English with Meaning

English with Meaning

เป็นโปรแกรมที่สร้างสรรค์พลังเยาวชนในประเทศไทย โดยใช้การศึกษาภาษาอังกฤษ การฝึกอบรมผู้นำ และการลงมือปฏิบัติจริงในการช่วยเหลือสังคม การเรียนในห้องเรียน การแยกทำงานเป็นกลุ่มย่อย และโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ ล้วนได้มุ่งหมายในการเสริมสร้างทักษะต่างๆแก่นักเรียน ให้มีคุณสมบัติที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัว ในงานอาชีพ และในสังคมได้

Latest English with Meaning

วันเด็กแห่งชาติ ที่สถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมิเวท

วันเด็กแห่งชาติ ที่สถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมิเวท

Read More

ผู้อุปการะของเรา